• Contractes de compra-venda, d’arrendament, d’obra.

• Assessorament en expedients urbanístics: llicències d’obra i d’activitat, planejament, gestió urbanística.

• Formulació d’al.legacions en expedients urbanístics i recursos contenciosos-administratius.

• Comunitats de propietaris. Reclamació de deutes.

• Accions judicials de desnonament, de reclamació, de dissolució d’indivisos.