• Gestió i liquidació d’impostos relatius a immobles: Impost sobre Transmissions Patrimonials, Impost sobre Successions i Donacions, Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

• Al·legacions i recursos respecte de liquidacions tributàries efectuades per l’administració.

• Planificació fiscal immobiliària.